آشنایی با سایز زنانه

آشنایی با سایز زنانه

سایزهای مهم و اصلی در دنیا، سایز اروپایی و آمریکایی می‌باشد که با توجه و شباهت اندام ایرانی و اروپایی، سایز ایرانیان با اروپائیان مطابقت بیشتری دارد.

سایز زنانه اروپایی از ۱۰ الی ۳۰ می‌باشد و سایز ایرانی از ۳۶  الی ۵۶ است.

ادامه مطلب