نسبت به ورزش‌های دیگر ما در ورزش شنا گروه‌های عضلانی بیشتری به کار می‌گیریم.

چگونه ورزش شنا تجربۀ امر متعالی را امکان‌پذیر می‌کند؟

آب می‌تواند فرصتی برای لذت بردن از امر متعالی در اختیارمان بگذارد: ترسی شیرین که هم حاکی از خطر است و هم امنیت.

امر متعالی هم مستلزم لذت است و هم مستلزم ترس.

ادامه مطلب