چگونه مسیر قهرمانی را طی کنیم؟

چگونه مسیر قهرمانی را طی کنیم؟

چگونه مسیر قهرمانی را طی کنیم ؟

نزدیک به ده سال پیش بود. زمانی که بی‌وقفه تمرین می‌کردم تا مسیر قهرمانی را طی کنم و روی سکو بایستم.

روزهای سختی را پشت سر می‌گذاشتم. تمرین پشت تمرین.

ادامه مطلب